سلامتی
 • نژاد

  ساموید

 • جنسیت

  نر

 • لوکیشن

  تهران

 • رنگ

  سفید

سگ
سن:50 روز
شناسنامه:دارد
واکسیناسیون:انجام شده
انگل زدایی:انجام شده
وارداتی:خیر
ارسال به سراسر کشور:خیر