سلامتی
  • نژاد

    پرشين كت

  • جنسیت

  • لوکیشن

    تهران

  • رنگ

سگ
سن:2 ماه
شناسنامه:ندارد
واکسیناسیون:انجام شده
انگل زدایی:انجام نشده
وارداتی:خیر
ارسال به سراسر کشور:خیر