سلامتی
  • نژاد

    بولداگ فرانسوی

  • جنسیت

  • لوکیشن

    تهران

  • رنگ

    سفید و قهوه ای

سگ
سن:5 ماه
شناسنامه:دارد
واکسیناسیون:انجام شده
انگل زدایی:انجام شده
وارداتی:خیر
ارسال به سراسر کشور:خیر